Gluais ar Chlár Louis de Paor ar na Bundúchasaigh agus na himircigh as Éirinn

an Astráil Australia
an céad seo caite the last century
dul ar imirce to emigrate
go leor cor agus cúitimh a lot of controversy
bundúchasach aborigine; aboriginal
coilíneach colonialist
cearta daonna civil rights
go mór sa treis in great dispute
suim faoi leith particular interest
imirceach migrant
dúchasach native
díshealbhú dispossession
ról lárnach central role
leanaí a fuadaíodh children who were kidnapped
treabh tribe
lonnaithe settled
saolaíodh 25 faoin gcéad 25% were born
teannas tension
dream dúr dour bunch
gafa le preoccupied with
coilíneacht nua new colony
breitheamh liobrálach liberal judge
dhaor sé an ceithearnach he convicted the outlaw
tánaiste second in command
laochra heroes
cosmhuintir underdogs
crochadóir hangman
eispéireas experience
bheith faoi leatrom to be unfairly treated
tairbhe a bhaint as rud to get benefit from
coirpeach convict, criminal
buíon gang
cime captive
le sceana agus le maidí with knives and (wooden) clubs
crochadh iad they were hanged
Ard-Aighne Attorney General
go gcrochfaí daoine geala that white people would be hanged
dúnmharaigh murder
cinedhíothú genocide
comhfhreagair do comply with
dearcadh inghlactha accepted view
dul i léig to become extinct
ciníocha íochtaracha inferior races
éabhlóid evolution
rachaidís in éad they would die out
tuiscint gan choinne sudden realization
cinseal measctha mixed ascendancy
sinsearacht Eorpach European ancestry
eipeafáine epiphany; revelation
an meascach bagrach the half-caste menace
ag tochailt faoi undermining
cannaíocht anaithnid unknown quantity
cine race
contúirteach dangerous
mná rialta nuns
ag screadaíl screaming
formhór mór vast majority
i bhfeighil in charge
sliocht measctha mixed parentage
tuismitheoir parent
Áirítear go.. It is estimated that…
leithscéal a ghabháil to make an apology
dlí míshibhialta agus mí-Chríostaí uncivilized and unchristian law
impigh implore, beg
chun go n-aithneofaí iad so that they would be recognised
saoránach citizen
bheith i dteideal to be entitled
ar stailc on strike
íocaíocht chothrom fair pay; equal pay
úinéir owner
bundúchasaigh Sheamrógacha Shamrock Aborigines
ar mhionchóir on a small scale
maighnéad magnet
glúin iomlán whole generation
ó gach cearn from every corner
searmanas ceremony
cor nua a chur to put a new twist
an chré naofa the sacred earth
laochra miotaseolaíochta mythological heroes
murab ionann leis unlike him
eachtra chinniúnach decisive event
dea-cháil good reputation
tacaíocht support
frithbheartaíocht resistance
tréithe chun marthana survival traits
fórsa ionrach invasive force
éirí eisreachtaithe to be come outlawed
díshealbhú dispossession
feiniméanach phenomenal
forghafa occupied (by foreign power)
cuntas teiste track record
próiseas beachtaithe refined process
rud a dhílsiú chugat féin to appropriate something for yourself
siombailí náisiúnta national symbols
caidreamh relationship
cinnteacht certainty

Comments are closed