Óga Yoga

Gluais

cúrsaí sláinte - health matters
aclaíocht exercise (physical)
sláinte fhisiciúil agus sláinte intinne physical and mental health
an dá rud is ansa leis = dá rud is fearr leis
an-ghlactha le very involved with
gortú injury
dúradh liom… I was told…
mná meánaosta middle-aged women
ó shin i leith since then
béile meal
trí mheán na Gaeilge through the medium of Irish
fís na nGael óg the dream of young Irish people
deiseanna opportunities
comhthéacsanna contexts
gné den phleanáil an aspect of the planning
caighdeáin difriúla different standards
freastal orthu san áit ina bhfuil siad to accommodate them at the place they’re at
ar bhealach nádúrtha in a natural way
tógadh le Gaeilge mé I was brought up with Irish
tabhairt faoi to have a go at it, to give it try
ranganna do dhaoine fásta classes for adults
ceardlann yoga yoga workshop
saoire yoga yoga vacation
an buntáiste is mó the biggest advantage
cabhraíonn sé linn it helps us
fáil réidh le strus to get rid of stress
ag feidhmiú functioning
mothaíonn tú go hiontach you feel amazing
faoiseamh intinne release for the mind
Iarthar west
i bhfad níos mó a lot more
leath den méid sin half of that amount
spéis suim, interest
ag méadú increasing
ag cleachtadh practising
ag scaipeadh spreading
mo scíth a ligean to relax
rud éigin sóisialta something social
ag baint leis to do with it
Bhí sé feiliúnach domsa It suited me.
ag dul i dtreo an yoga turning to yoga
ag ciceáil na liathróide kicking the ball
na matáin chéanna the same muscles
teannas á chruthú tension being created
cothromaíocht balance
lúthchleasaí athlete
tar éis dul thar fóir na Nollag after the excesses of Christmas

Óga Yoga

Ceisteanna

1. Cad as do Chiarán Mac Fhearghusa?

_____________________________________________________________________________________

2. Cár thaisteal Ciarán dhá bhliain ó shin?

______________________________________________________________________________________

3. Cén fáth go dtaitníonn Óga Yoga le hÁine Ní Fhainín? (Is leor fáth amháin)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Cén fáth gur roghnaigh Ciarán an t-ainm Óga Yoga? (Is leor fáth amháin)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Ainmnigh ceann amháin de na trí bhealach ina múineann Ciarán Yoga.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Cén ghairm bheatha seachas traenálaí Yoga atá ag Ciarán?

______________________________________________________________________________________

7. Cad é an buntáiste is mó a bhaineann leis an Yoga dar le Ciarán?

_______________________________________________________________________________________

8. Cén ceimiceán a chruthaíonn an strus i gcorp an duine?

_______________________________________________________________________________________

9. Cé mhéad duine i Meiriceá a bhíonn ag cleachtadh Yoga?

_______________________________________________________________________________________

10. Cén fáth go mbíonn imreoirí spóirt ag casadh i dtreo an Yoga anois?

_______________________________________________________________________________________

Comments are closed