Páipéar II                   –                               Filíocht                              –                     ceist 4

Ceist 4.

Freagair A B anseo. (Ní gá níos mó ná leathleathanach a scríobh.)          (15 mharc)

 

B

 

(i) Ainmnigh dán Gaeilge (a ndearna tú staidéar air le linn do chúrsa) a bhfuil do rogha ceann amháin de na téamaí/ mothúcháin seo thíos i gceist ann.

Ní mór teideal an dáin, mar aon le hainm an fhile a chum, a scríobh síos go soiléir.

(a) brón       (b) uaigneas    (c) cumha       (d) briseadh croí

(d) grá          (e) imní            (f) dóchas        (g) éadóchas

(h) éad          (i) formad         (j) saoirse       (k) daoirse

(l) aiféala      (m) mí-ádh      (n) míshonas

 

(ii) Tabhair cuntas gairid ar a bhfuil sa dán sin faoin téama atá roghnaithe agat agusar an gcaoi a gcuireann an file an saghas duine sin os ár gcomhair.